Nieuws

De Medezeggenschapsraad

Taken medezeggenschapsraad

 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en personeel. Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied. De medezeggenschapsraad heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover de directie aan de medezeggenschapsraad instemming móet vragen, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de medezeggenschapsraad een advies mág uitbrengen, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de organisatie van de school.

 

In de medezeggenschapsraad komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

-      het schoolplan, inclusief het activiteitenplan (hierin worden bijvoorbeeld de schooltijden, de vakanties en de taken van de leerkrachten vastgelegd);

-      de formatie (verdeling van leerkrachten over groepen en activiteiten);

-      taakbeleid van leerkrachten.

 

Om standpunt, instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de medezeggenschapsraad overleg met de GMR (gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van SCO Delft e.o.) en de directeur van de school.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Annet Hooymans (voorzitter, oudergeleding)                
Jessica van Oosten-Däpp (secretaris, oudergeleding)    
Ron Peters (lid oudergeleding) 
Auke Nachenius (lid oudergeleding)                                   

Marco Bellinck (lid personeelsgeleding)                        m.bellinck@scodelft.nl
Claudia Reyman (lid personeelsgeleding)                     c.reyman@scodelft.nl


Algemeen mailadres                                                   mr.cbsdeark@scodelft.nl

 

 

 

Als u geïnteresseerd bent om lid te worden, of gewoon eens wilt zien wat de medezeggenschapsraad bespreekt, dan bent u van harte uitgenodigd om eens een vergadering bij te wonen.

De vergaderingen zijn openbaar.