Nieuws

Verlof

aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek.pdf
Iedere leerplichtige moet gewoon iedere dag dat de school open is naar school. De leerplichtwet benoemt een aantal omstandigheden waarin de leerplichtige geoorloofd afwezig mag zijn. De gronden voor deze vrijstelling zijn:

 • als een leerling ziek is;
 • als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort;
 • als betreding van het schoolgebouw verboden is;
 • als de leerling is geschorst;
 • als een leerling in schooltijd moet voldoen aan de verplichtingen vanwege godsdienst of levensovertuiging;
 • als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan;
 • als er andere gewichtige omstandigheden zijn.

Vakantiemogelijkheden vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders:

Vakantieverlof is geen recht. Maar als één van beide ouders een beroep heeft of een bedrijf waardoor vakantie tijdens de ‘gewone’ schoolvakantieperiode onmogelijk is, kunnen ouders bij de school vakantieverlof aan vragen.

Voor vakantieverlof gelden de volgende regels:

 • verzoek dient gericht te worden aan de school en bij voorkeur  2 maanden van tevoren;
 • een werkgeversverklaring dient bijgevoegd te worden;
 • de directeur van de school beschikt over al dan niet toekennen van het verlof;
 • de school mag een leerling slechts éénmaal per jaar vakantieverlof verlenen;
 • het vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

Gewichtige omstandigheden:

Verlof wordt tijdig aangevraagd, zo mogelijk, 8 weken van tevoren, via dit formulier .

In het  geval van 10 schooldagen of minder per jaar beslist de directeur.

Voorbeelden van 10 dagen of minder:

 • verhuizing (1 dag);
 • huwelijk van familieleden (1 dag als dat binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen);
 • ernstige ziekte van familieleden (doorgaans max. 2 weken);
 • bevalling (van de moeder);
 • overlijden van ouders (4 dagen), van grootouders of broers/zussen (2 dagen),ooms/tantes of neven/nichten (1 dag);
 • jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag);
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

In geval van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.

Bij meer dan 10 schooldagen gaat het vaak om situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie.