Nieuws

Passend onderwijs

 

Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van kracht geworden. De afgelopen tweejaren is er gewerkt aan de op- en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband PPO Delflanden. Onze school maakt met 80 andere scholendeel uit van dit nieuwe samenwerkingsverband.

Deze scholen zijn gehuisvest over viergemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.

In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 leerlingen.

Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsverband uit drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vierscholen voor speciaal onderwijs.

 

De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn.

De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag  gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven:

-         Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale ontwikkeling.

-         Goede,constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.

-         Handelingsgerichtwerken.

 

In passend onderwijs komen een aantal onderwijs werkniveaus:

-         Basisondersteuning.De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere basisschool  moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we de komende jarengezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.

-         Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt. Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze kinderen nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.

-         Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is.  Van het arrangement  is vastgesteld dat dit niet op de basisschoolaangeboden kan worden en dat een speciale lesplaats dan van toepassing is. Indie situaties gaan we samen met ouders en scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek.

Voor een arrangement  of een speciale lesplaats  zijn routes beschreven, die gevolgd kunnenworden. Vanuit het samenwerkingsverband

 

Centrale plaats wordt het schoolondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam van onze school zitten de Directeur,intern begeleider en de betrokken leerkracht.

In onderstaand schema ziet u de verschillende niveaus van ondersteuning, die voorkomen binnen of buiten de school.

 

Niveaus van zorg.

Niveau

Waar?

Wie?

Wat?

0

basisondersteuning

In de groep

Leerkracht.

Ouders

Goed onderwijs.

-          Indicatoren onderwijsinspectie.

-          Handelingsgericht werken.

Gebruik maken van ondersteuning in de school.

Gebruik van leerlingvolgsysteem.

0

basisondersteuning

In de school

Leerkracht

Ouders.

Schoolondersteuningsteam.

Goed onderwijs.

-          Indicatoren onderwijsinspectie.

-          Handelingsgericht werken.

Gebruik maken van ondersteuning in de school.

Gebruik van leerlingvolgsysteem.

1

Preventieve ondersteuning.

Helpdesk samenwerkingsverband

Helpdeskmedewerker.

Ouders.

School.

Korte praktische vragen.

1

Preventieve ondersteuning.

In de school

Leerkracht.

Ouders.

Preventieve ondersteuner.

Schoolondersteuningsteam.

Hulpvragen via formulier.

-          Wat heeft kind nodig?

-          Wat heeft leerkracht nodig?

-          Wat heeft school nodig?

-          Wat hebben ouders nodig?

2

Arrangementen

In de school

Directie school

Interne begeleider.

Lokale ondersteuningsadviseur.

Leerkracht

ouders

“critical friend” wel of geen basisondersteuning?

Bespreking groeidocument.

2

Arrangementen

In de school

School

Ouders

Loa

Event. expert

Gezamenlijke input voor arrangement  in het OPP. Komt uit groeidocument.

Ondertekening OPP.

loa/ swv stelt vast.

3

Speciale lesplaats

School/ sbo/ so

Ib

Directie school

Loa

Critical friend/ advies.

3

Speciale lesplaats

Sbo/so

Ouders

School

Vertegenwoordiger sbo of so.

Loa

Event. expert

Gezamenlijke input voor OPP. Komt uit groeidocument.

Invulling OPP.

Ondertekening OPP

Specifieke aanvulling voor TLV.

3

Speciale lesplaats

SWV

Toelaatbaarheidscommissie

Beoordeling proces niveau 1 – 2- 3.

Kwaliteitsbeoordeling OPP

Besluit over toekenning.

4

Speciale lesplaats

Sbo of so

Directie sbo of so

Ouders.

Aanmelding en plaatsing

 

 

*Waar nodig met Jeugdhulp.

** Stappen hoeven niet altijd in deze volgorde doorlopen te zijn. Ook kunnen stappen, indien helderheid bestaat over de onderwijsbehoeften, worden overgeslagen.

 

Aanmelding en plaatsing.

Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, dient bij aanmelding voor de school alle relevante informatie beschikbaar te komen. De school zal bij een schriftelijke aanmelding via een intakegesprek bepaald worden of de school de juiste onderwijsplek is.

Ouders zijn de belangrijkste bron voor de school om deze informatie te krijgen. Daarnaast zal aan ouders gevraagd worden of er informatie bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal beschikbaar is.

De school neemt binnen zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken niet genomen kunnen worden,dan kan de school de termijn om een besluit te nemen met vier weken verlengen.

Bij de meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst kunnen worden.

Indien de school vindt dat de basisondersteuning niet op deze school geboden kan worden of vindt dat het kindextra ondersteuning nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. In dat traject werken ouders en school intensief samen om te komen tot een goede plaatsing. Het samenwerkingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat extra ondersteuning ( arrangement ofspeciale lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft dan zorgplicht.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Vanaf 1 augustus 2014 maakt onze school deeluit van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Delflanden.  Dit samenwerkingsverband bestaat uit debasisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland,Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Tevens de scholen voor speciaalbasisonderwijs en speciaal onderwijs, die gehuisvest zijn in deze viergemeenten.

Doel van deze samenwerking is om kinderen inde leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden.

Voor ouders en andere belangstellenden hebben scholen met elkaar afspraken gemaakt over de basisondersteuning in de basisscholen. Basisondersteuning betekent hier dat basisscholen afgesproken hebben om een bepaald onderwijsniveau te kunnen leveren. Indien kinderen meer dan deze basisondersteuning nodig hebben, dan zijn er aanvullende arrangementen of er zijn speciale lesplaatsen voor deze kinderen. De wetgeving met betrekking tot Passend Onderwijs geeft aan dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel dient te krijgen, zodat ouders een goed zichtkrijgen op het profiel van de school en binnen het samenwerkingsverband geconstateerd kan worden of er een dekkend netwerk van voorzieningen is. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband geeft hier meer informatieover.

 

Alle scholen hebben daarvoor eenschoolondersteuningsprofiel gemaakt op basis van hetzelfde instrument.

Het is de eerste keer dat scholen hiermee werken en het is ook de eerste keer dat scholen op die manier met elkaar vergeleken kunnen worden.

De komende jaren zullen deze schoolondersteuningsprofielen verder ontwikkeld gaan worden, zodat ze een duidelijker functie kunnen gaan krijgen met betrekking tot het informeren van ouders  en andere belangstellenden.

Op dit moment zien wij deze schoolondersteuningsprofielen als een groeidocument. Door ervaring hiermee op te doen, kunnen we dit model verder gaan uitwerken.

Ons schoolondersteuningsprofiel kun u hier inzien:

 Schoolondersteuningsprofiel_06WU00_Chr Basisschool De Ark.docx